Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Naše škola jako dodavatel může mít subdodavatele – myslí se tím i odborný garant za firmu, instruktor, vedoucí práce nebo oponent, mentor atd.? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uchazeč oprávněn prokázat chybějící kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele. Mimo jiné je uchazeč povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky. Subdodavatelem může být právnická osoba (firma), která může v rámci smluvního vztahu uchazeči poskytnout např. garanta, instruktora, mentora, apod. z řad svých zaměstnanců. Takový zaměstnanec nebude tedy přímo subdodavatelem.