Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Jak vyplnit Přílohu 11 – Průvodní list nabídky – Plánované výdaje pilotáže v případě, že naše společnost bude zakázku plnit prostřednictvím subdodavatelů? Tedy bude subdodavatelům hradit na základě faktur. Budou faktury jednotlivých subdodavatelů zařazeny v položce Ostatní služby? Jaké doklady bude dodavatel k faktuře dokládat ve vztahu k zařazení do jednotlivých částí rozpočtu? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:Odpověď:

Za nabídku položkového rozpočtu odpovídá dodavatel a uvádí zde celkové náklady (za dodavatele i subdodavatele). Je tedy v jeho kompetenci stanovit plánované výdaje a naplánovat si plnění ve vztahu k subdodavatelům.