Jak zkvalitnit spolupráci odborných škol a firem? Odpověď přináší projekt Pospolu

Upozornit na dobře fungující spolupráci odborných škol a firem a navrhnout systémové změny, které by podmínky pro spolupráci zlepšily. Tyto a další úkoly a výstupy projektu Pospolu byly 21. července 2015 představeny na konferenci Rady partnerů IQ Industry a Enersol v Hluboké nad Vltavou.

Zatímco některé odborné školy v České republice dlouhodobě spolupracují s firmami, jiné zatím tápou nebo vyčkávají a hledají vzory, jak by spolupráce mohla vypadat. Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), jehož řešitelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), si klade za cíl navrhnout taková opatření, která by spolupráci škol a firem zlepšila v celém systému odborného vzdělávání. Výsledky projektu na konferenci představili hlavní manažer Pospolu Petr Naske a metodička projektu Olga Kofroňová.

Projekt Pospolu ověřoval, jaké prvky duálního systému odborného vzdělávání, zavedeného v německy mluvících zemích, je možné přenést do českého prostředí a zkvalitnit tak profesní přípravu žáků. Duální systém je totiž úzce propojen s firemní sférou – a to například tak, že žáci jsou v průběhu studia zároveň zaměstnanci firem, v nichž vykonávají praxi, a zaměstnavatelé odborné vzdělávání z velké části financují. V České republice je oproti tomu za odborné školství odpovědný stát a hledají se cesty, jak firmy do profesní přípravy více zapojit.

Školy a firmy pospolu

Opatření navržená v projektu Pospolu byla konzultována s třináctičlennou komisí sociálních partnerů, v níž zasedli zástupci zřizovatelů odborných škol, zaměstnavatelských svazů a zaměstnavatelů. Vyplývá z nich například, že by spolupráce škol a firem měla prolínat celým procesem odborného vzdělávání – od náboru žáků, přes tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP), vzdělávání učitelů ve firmách, odborný výcvik a obornou praxi žáků ve firmách až po profilovou část maturitní zkoušky.

Pro plynulý a bezproblémový přechod absolventů odborných škol na trh práce je třeba, aby žáci získali kontakt s firemním prostředím už v průběhu studia. A aby spolupráce škol a firem byla kvalitní. Školy by se proto měly s firmami předem dohodnout, co se žáci mají během odborného výcviku nebo odborné praxe naučit, a na závěr vyhodnotit výsledky žáků.

„Směřujeme k tomu, aby si každý žák z firmy odnesl portfolio kompetencí, kde by bylo potvrzeno, jaké konkrétní dovednosti se ve firmě naučil. Portfolio by mohlo sloužit jako doklad, se kterým by se absolventi později ucházeli o zaměstnání,“ přiblížila na konferenci jedno z doporučení projektu Pospolu Olga Kofroňová. Zaměstnavatelé by podle portfolia kompetencí poznali, že i absolventi za sebou mají alespoň krátkodobou praxi a jsou seznámeni s provozem ve firmách.

Na blok prezentací o projektu Pospolu navázala diskuse, při níž se účastníci konference Rady partnerů IQ Industry a Enersol z řad zástupců středních odborných škol aktivně spolupracujících s firmami vyjadřovali k návrhům opatření projektu Pospolu a zároveň se podělili o své zkušenosti z oblasti spolupráce s podniky. 

Projekt IQ Industry byl realizován v letech 2010 – 2012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a zaměřoval se na vzdělávání učitelů v odborném, zejména technickém školství formou odborných seminářů a praxí pro učitele ve firmách.

Enersol je vzdělávací projekt na témata obnovitelných zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě založený na spolupráci žáků, učitelů a odborníků z praxe. Projekt podporují zřizovatelé škol, MŠMT, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.