Kurzy

Celkem proběhlo 75 kurzů pro pedagogické pracovníky.  

Kurzy:

a)      Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET

Účastníci se seznámili s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a mobilit žáků, s možností popisu výsledků učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Měli možnost v praxi si vyzkoušet formulaci výsledků učení tak, aby byly srozumitelné a užitečné.

b)     Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe

Účastníkům semináře byly představeny modely spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich využití pro nalézání nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámili se se strukturou popisné šablony a naučili se ji vyplňovat a používat.

c)      Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP

Účastníci se seznámili s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Naučili se pracovat s modulem odborný výcvik, seznámili se se strukturou šablony pro odborný výcvik, naučili se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.

d)     Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP

Účastníci pracovali s modely spolupráce škol a firem, s modulem praktické vyučování. Seznámili se se strukturou šablony odborná praxe, naučili se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získali podněty k úpravám ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.

e)     Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách

Účastníci se seznámili s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámili se s modely spolupráce škol a firem, s modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony PMZ, naučili se využívat kontaktu se sociálními partnery při ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.