Odborné vzdělávání – rok poté

3.5.2013    businessinfo.cz    V květnu loňského roku se Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)jménem svých členů obrátila otevřeným dopisem na premiéra Nečase s požadavkem na zlepšení kvality a atraktivity středního odborného vzdělávání a větší propojení teoretické výuky s výukou praktickou.

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Premiér Nečas ve své odpovědi Česko-německé obchodní a průmyslové komoře (ČNOPK) nabídl, aby vyslala svého zástupce do odborné pracovní skupiny ministerstva školství připravující nová opatření na podporu odborného vzdělávání. Ministerstvo školství označilo za klíčovou oblast odborného vzdělávání, kterou je zapotřebí systémově podporovat, spolupráci škol a firem. Bez této spolupráce není možné, aby vzdělávání odpovídala aktuálním požadavkům trhu práce. Pracovní skupina ministerstva školství proto připravila za účasti Pavla Romana, viceprezidenta ČNOPK a vedoucího komunikace skupiny Bosch v ČR, projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi" se zkráceným názvem Pospolu, jehož hlavním cílem je podpořit užší spolupráci středních škol a firem a zvýšit tak kvalitu odborného vzdělávání.

Projekt na konci loňského roku schválila vláda a v současné době se realizují jeho první kroky. Financován je projekt z prostředků Evropského sociálního fondu, celkový rozpočet činí 106, 5 milionů korun.

V první fázi projektu probíhá podrobné zmapování a analýza současného stavu spolupráce mezi středními školami a podniky. Poté budou vytvořeny dva základní obecné modely, ve kterých budou stanovena pravidla spolupráce škol a firem a podmínky, v nichž bude spolupráce probíhat. Jeden model bude připraven pro obory s výučním listem, druhý pro obory s maturitní zkouškou.

Na základě těchto základních modelů vzniknou postupně konkrétní aplikované modely pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání, celkem takto bude vytvořeno 56 modelů spolupráce. Vybrané modely spolupráce se budou od září 2013 pilotně ověřovat v praxi. Do ověřování se zapojí 25 vybraných partnerství škol a firem. Na ověřování modelů spolupráce je v projektu vyhrazeno téměř 43 milionů Kč, na realizaci jednoho partnerství připadá tedy částka cca 1,75 milionu Kč. Ověřování spolupráce bude probíhat ve všech regionech České republiky a bude zaměřena na technické obory, resp. obory skupiny Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika, Stavebnictví, geodézie a kartografie, Technická chemie a chemie silikátů, Zemědělství a lesnictví. Základní formou spolupráce v rámci pilotáže je odborný výcvik či odborná praxe.

Podle výsledků pilotního ověřování bude upravena konečná podoba modelů spolupráce a budou navrženy potřebné legislativní změny a systémová opatření pro realizaci spolupráce škol a firem do budoucna.

Pro firmy, které by se do projektu chtěly zapojit, existuje několik možností:

Firmy budou moci připomínkovat obecné i aplikované modely spolupráce zaměřené na obory z oblasti jejich podnikání. V první etapě budou zpracovávány technické obory.

Firmy se společně se školou nebo školami, se kterou či se kterými již spolupracují, mohou přihlásit do veřejného výběrového řízení k ověřování modelů spolupráce. Podle podmínek veřejné zakázky firma se školou připraví nabídku k ověření v jejich prostředí. Nabídky bude možné podávat pravděpodobně do poloviny května 2013.

Firmy se mohou podílet také na tvorbě a připomínkování metodických a učebních materiálů pro podporu výuky v reálném firemním prostředí.

Více informací o tom, jak a kdy by se Vaše firma mohla do projektu Pospolu zapojit, najdete na http://www.projektpospolu.cz. Na těchto webových stránkách se též můžete zaregistrovat k odběru novinek o dění v projektu.

Chybí daňové zvýhodnění spolupráce. Zatím

V současné době neexistuje žádná finanční motivace k intenzivnější spolupráci mezi firmami a školami. To by se ovšem v brzké době mělo změnit. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje takové změny zákona o dani z příjmů, které firmám spolupracujícím se školami umožní odečty od daňového základu.

Pokud si podnik například pořídí stroj, na němž budou z více než poloviny času pracovat žáci, bude si moci odečíst 110 procent jeho hodnoty od základu daně. V případě dvoumilionové investice by to při 19procentní sazbě daně znamenalo úsporu 418 tisíc korun.

Dále bude možné odečíst náklady na žáka či studenta, který je ve firmě na praxi, od základu daně paušální částku. Při minimální délce 400 hodin za rok by to bylo 80 tisíc korun na žáka, při 200-400 hodinách 40 tisíc korun. Navrženo je též zvýšení částky u daňově uznatelných výdajů na firemní stipendia u technického vzdělávání na pět tisíc korun u středoškoláků a deset tisíc korun u vysokoškoláků (dnes je to dva a pět tisíc korun).

Pokud navržené změny schválí Parlament, mohly by začít platit od 1. září 2013.

Převzato z magazínu PLUS, časopisu Česko-německé obchodní komory (ČNOPK). Autor: Andrea Husmann, ČNOPK