Pozvánka na kurz Odborník z praxe

Nabízíme vám možnost účastnit se zdarma pilotního ověření kurzu „Odborník z praxe“ v rámci projektu POSPOLU, realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání.  Odborník z praxe je osoba, která vstupuje do školní výuky s cílem doplnit běžnou výuku o praktické zkušenosti, nabídnout specifické odborné poznatky a dovednosti např. formou krátkodobého kurzu, ukázky, přednášky apod. Kurz si klade za cíl doplnit odborné znalosti těchto osob o pedagogicko-psychologický aspekt jejich působení ve škole. Po pilotním ověření bude kurz předložen k akreditaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační.

Místo konání: v prostorách dodavatele, firmy BNV Consulting na adrese Melantrichova 17.b, Praha 1, Staré město

Termín konání:

1. část 25.8.-27.8.2014

2. část 10.9.-11.9.2014

Rozsah kurzu: celkem 53 hodin (z toho 40 hodin formou prezenčního kurzu v pěti dnech, 10 hodin samostudia, 2 hodiny navržených činností a následná reflexe v trvání 1 hodiny).

Pozvánka ke stažení zde 

V případě Vašeho zájmu potvrďte, prosím, účast na e-mailové adrese dodavatele kurzu: helena.mitwallyova@bnvconsulting_com

Cíle kurzu:

Účastníci si ujasní, jakou roli bude hrát odborník z praxe ve výuce, jaká očekávání se na něj kladou, jaká bude mít práva a povinnosti, seznámí s koncepcí a pojetím kurikulární reformy a nejdůležitějšími tématy, která řeší současné odborné školství. Účastníci prohloubí dovednost konstruktivní komunikace nejen se žáky, ale i s pedagogickými pracovníky – zejména učiteli odborných předmětů, ujasní si, jak funguje třída žáků (třída jako skupina) a ovládnou principy, jak do fungování třídy efektivně zasahovat. Naučí se stanovovat cíle učebních jednotek, jak podle cílů vybírat metody a plánovat výuku. Účastníci se prakticky seznámí (zažijí na vlastní kůži) ukázky vybraných vzdělávacích metod, vyzkouší si vedení vybrané učební jednotky a provedou reflexi svého vystoupení.

1.    DEN – 25.8.2014

 • Úvod a zahájení kurzu
 • Role odborníka z praxe
 • Kontext kurikulární reformy, současné aktuální problémy českého (odborného) školství
 • Hlavní principy konstruktivní komunikace (komunikace jako proces, hlavní cíl mezilidské komunikace, destruktivní a konstruktivní komunikace, vztahová a věcná složka).
 • Jak poskytovat zpětnou vazbu (cíle, smysl a zásady poskytování zpětných vazeb, praktický nácvik).
 • Vedení lidí a řízení lidí jako dva módy ovlivňování okolí (kdy vést a kdy řídit a jak to dělat).
 • Shrnutí programu celého dne, formulace doporučení do praxe, zpětné vazby účastníků navzájem a lektorovi.

2.    DEN – 26.8.2014

 • Praktický nácvik vedení a řízení lidí (na situacích z praxe si budeme ukazovat, kdy a jak vést a kdy a jak řídit – ideálně si vyzkoušíme řešení tří až čtyř situací).
 • Jak funguje žákovská skupina (skupinové procesy, styly vedení, práce s pravidly, podskupiny, apod.).
 • Nácvik řešení situací z praxe (kdy používat jednotlivé styly vedení, jak stanovovat pravidla, jak reagovat na jejich porušování).
 • Shrnutí programu celého dne, formulace doporučení do praxe, zpětné vazby účastníků navzájem a lektorovi.

3.    DEN – 27.8.2014

 • Základní didaktické principy (jak stanovovat cíle, jaké metody jsou pro dosahování různých typů cílů vhodné, jak plánovat výuku).
 • Aplikace principů plánování učebních jednotek v praxi (příprava konkrétní učební jednotky: účastníci ve dvojicích připraví učební jednotku, představí ji a získají k ní zpětnou vazbu).
 • Vybrané ukázky výukových metod (účastníci v roli žáků zažijí ukázku různých vyučovacích metod, např. kooperativní vyučování a různé varianty skupinové práce, brainstorming, apod.).
 • Shrnutí programu celého dne, formulace doporučení do praxe, zpětné vazby účastníků navzájem a lektorovi.

4.    DEN  - 10.9.2014

 • Práce s nepříjemným chováním žáků – jak reagovat na neukázněné chování žáků (nácvik řešení situací z praxe).
 • Nácvik výuky připravených učebních jednotek – 1. část
 • Shrnutí programu celého dne, formulace doporučení do praxe, zpětné vazby účastníků navzájem a lektorovi.

5.    DEN – 11.9.2014

 • Nácvik výuky připravených učebních jednotek – 2. část
 • Nácvik výuky připravených učebních jednotek – 3. část
 • Shrnutí programu celého kurzu, formulace doporučení do praxe, zpětné vazby účastníků navzájem a lektorovi, evaluace

Náměty pro samostudium (10 hodin):

 • Příprava výuky ukázkové učební jednotky za využití znalostí získaných v průběhu kurzu.
 • Seznámení se s platnou legislativou – BOZP v práci se žáky, vybranými pasážemi Školského zákona a Zákona o pedagogických pracovnících, RVP pro příslušnou skupinu oborů a případně se ŠVP školy a www školy, se kterou už spolupráce probíhá nebo bude navázán kontakt v rámci samostudia.
 • Seznámení se šablonou odborník z praxe vytvořené v rámci pilotáže projektu Pospolu.

Následné činnosti (2 hodiny + 1 hodina):

 • Vyplnění šablony Odborník z praxe, kam každý účastník aplikuje své vybrané téma.
 • Vytvořená učební jednotka účastníkem bude konzultována s učitelem odborných předmětů příslušné SOŠ, SOU.
 • Následné hodinové kolokvium: společná diskuse nad vyplněními šablonami, ověření aplikace znalostí a dovedností, udělení atestace/osvědčení.