Šetření na školách a u zaměstnavatelů

Od začátku října do poloviny listopadu 2013 probíhá na všech středních a vyšších odborných školách a u vybraných zaměstnavatelů s nejméně 20 zaměstnanci šetření formou elektronického dotazování. Celkem bylo osloveno 5700 subjektů. Cílem šetření je zjistit podmínky, rozsah a formy spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a odhalit překážky, které tuto spolupráci znesnadňují nebo dokonce znemožňují. Školy a zaměstnavatelé mají v šetření jedinečnou šanci se k situaci vyjádřit.

Přestože je spolupráce škol a zaměstnavatelů v současné době u nás v centru pozornosti, dosud chybí podrobné studie, které by umožnily vést diskusi o jejích nejčastějších a efektivních formách a možných překážkách spolupráce. Plošné šetření realizované v rámci projektu Pospolu pomůže zmapovat aktuální situaci v této oblasti v ČR. Výstupy šetření budou podkladem pro vytvoření návrhů legislativních a systémových opatření, které by pomohly zajistit optimální podmínky spolupráce škol a zaměstnavatelů v ČR, zkvalitnit odbornou přípravu žáků, více propojit odborné vzdělávání s praxí a přiblížit odborné vzdělávání požadavkům zaměstnavatelů.
Na dotazníkové šetření naváží hloubkové rozhovory se zástupci 30 škol a 30 zaměstnavatelů. Jejich cílem bude získat podrobnější informace o skutečnostech zjištěných v dotaznících.

Co šetření zjišťuje:

  • zázemí škol pro odborné vzdělávání

zda mají školy dostatečně vybavené prostory pro realizaci učební praxe ve škole – dílny, laboratoře, odborné učebny, zda jim místní nebo jiné podmínky umožňují spolupracovat se zaměstnavateli aj.;

  • formy a rozsah spolupráce škol a zaměstnavatelů

praktické vyučování, odborný výcvik, odborná praxe, teoretické vyučování, účast odborníkůz praxe ve výuce, stáže učitelů na pracovištích zaměstnavatelů, spolupráce na projektech, exkurze, různé formy výpomoci poskytované školám ze strany zaměstnavatelů – materiální, technologická apod., jiné formy spolupráce;

  • podmínky spolupráce

místní, regionální, legislativní, finanční atd., bariéry znesnadňující či znemožňující spolupráci;

  • přínos spolupráce pro různé cílové skupiny a subjekty

školy,  zaměstnavatele, samotné žáky, případně další zainteresované subjekty – zřizovatele, kraje, příslušná ministerstva včetně MŠMT, sdružení zaměstnavatelů včetně hospodářských komor, rodiče aj.;

  • potřeby škol a zaměstnavatelů

ohledně zajištění odborného výcviku/odborné
praxe v reálném pracovním prostředí, zjištění jejich očekávání z pohledu nutných či možných legislativních změn.


Dotazníkové šetření formou internetového dotazování i hloubkové rozhovory
se zástupci 30 vybraných škol provádí společnost STEM/MARK. Dotazníkové
šetření u zaměstnavatelů provádí společnost TREXIMA formou internetového
dotazování, případně následného telefonického kontaktu. Hloubkové rozhovory se zástupci zaměstnavatelů realizuje společnost UNIVERSITAS. Více informací o šetření najdete na adrese www.projektpospolu.cz/dotaznikove-setreni-ve-skolach-a-u-zamestnavatelu.
Viola Horská