V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů spolupráce škol a firem

2.5.2013   Řízení školy V rámci projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně Pospolu ) proběhne od září 2013 pilotáž spolupráce škol a firem. Nabídky pro pilotáž mohou školy a firmy podávat podle předběžných odhadů v červnu 2013. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství. Na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 milionů korun bez DPH. Pilotáž modelů spolupráce bude probíhat až do ledna 2015 ve všech regionech ČR a bude zaměřena na technické obory. 

Spolu se zveřejněním zadávací dokumentace k pilotáži budou v květnu veřejnosti představeny také obecné modely spolupráce škol a firem vytvořené v rámci projektu Pospolu v 1. čtvrtletí tohoto roku, a to na metodickém portálu rvp.cz a na webu projektu http://www.projektpospolu. cz. Jde o dva základní modely spolupráce středních škol a firem – jeden pro obory vzdělání, které zahrnují odborný výcvik (obory vzdělání kategorie H), druhý pro obory vzdělání, kde se realizuje odborná praxe (obory kategorií M). Třetí model vznikl pro obory L0 jako kombinace těchto dvou modelů. Právě tyto obecné modely přizpůsobené na konkrétní podmínky oborů pak budou školy společně s firmami ověřovat v praxi formou pilotáže v jejich prostředí.

KDO MŮŽE TVOŘIT PARTNERSTVÍ A V JAKÝCH OBORECH?

Partnerství může tvořit jedna škola a jedna nebo více firem nebo jedna firma a více škol, případně více škol a více firem. Nabídku podají účastníci buď společně, nebo jeden ze subjektů (tedy škola, nebo firma), přičemž ostatní jsou pak v zakázce vedeni v roli smluvního partnera (subdodavatele). Pilotáž forem spolupráce v rámci projektu Pospolu představuje pro školy jedinečnou možnost vyzkoušet si nebo prohloubit již navázanou spolupráci s dalšími sociálními partnery s finančním přispěním z rozpočtu projektu. Nemusí přitom jít jen o zavedená a již fungující partnerství s velkými a významnými firmami, ale do pilotáže se mohou přihlásit také školy spolupracující s menší firmou nebo jinými školami.

JAKÉ FORMY SPOLUPRÁCE BUDOU DO PILOTÁŽE ZAHRNUTY?

Povinnou formou spolupráce škol a firem pro jejich účast v popisované pilotáži je odborný výcvik či odborná praxe. Uchazeči o pilotáž musí kromě této povinné formy nabídnout vždy nejméně jednu z následujících doplňkových forem: stáže učitelů ve firmě, profilová maturitní zkouška (formou přípravy samostatné odborné práce ve spolupráci s firmou), využití odborníka z praxe (firmy) ve výuce spolupracující školy, zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik či odbornou praxi. Zvolení více doplňkových forem spolupráce bude jedním z kritérií pro hodnocení nabídky.

Předběžný seznam oborů podpořených pilotáží

Do pilotáže se budou moci přihlásit partnerství, která budou realizovat odborný výcvik či odbornou praxi pro obory těchto skupin:

* 23 Strojírenství a strojírenská výroba,

* 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika,

* 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,

* 28 Technická chemie a chemie silikátů,

* 41 Zemědělství a lesnictví (pouze obory Opravář zemědělských strojů a Mechanizace a služby).

Odborná příprava žáků právě v těchto oborech musí činit nejméně 60 % z celkového rozsahu pilotáže. Doplňkově, tj. v rozsahu max. cca 40 % zařazených žáků v partnerství, bude možné zahrnout do pilotáže další ze skupin oborů:

* 37 Doprava a spoje,

* 18 Informatické obory,

* 39 Speciální a interdisciplinární obory.

Školy, které vyučují pouze tyto doplňkové obory, mají možnost zapojit se do pilotáže pouze společně se školami, které nabízejí některé z oborů z první jmenované skupiny a mohou v těchto oborech realizovat partnerství s firmami.

Způsob hodnocení nabídek na účast v pilotáži bude podrobně uveden v zadávací dokumentaci. Kromě ceny partnerství bude hodnocen také kvalitativní aspekt, který bude hodnotit odborná komise na základě jednotných šablon, jež budou uchazeči vyplňovat. Po vyhodnocení ověřených forem spolupráce škol a firem v rámci pilotáže budou nastaveny návrhy pro legislativní a další systémová opatření a úpravy pro realizaci spolupráce odborných škol a firem do budoucna. Více informací naleznete na http://www.projektpospolu.cz. K odběru novinek o pilotáži i dalších aktivitách projektu se můžete přihlásit na http://www.projektpospolu.cz/registrace.

Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a potrvá do 30. června 2015. Projekt připravilo MŠMT ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání. V projektu budou kromě pilotáže forem spolupráce škol a firem připraveny metodické a učební materiály pro odborný výcvik a profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech vzdělání. Dále vzniknou vzdělávací programy pro pracovníky z praxe, pedagogické pracovníky a zřizovatele škol.