Většina škol vysílá žáky na pracovní stáže

1.7.2013    Řízení školy    

Většina škol má zkušenosti s vysíláním žáků/studentů na pracovní stáže (87 %), přičemž tři čtvrtiny škol vysílají žáky a studenty na stáže v rámci ČR a stejný podíl škol má zkušenosti s vysíláním žáků do zahraničí. Dvě třetiny škol k tomu nejčastěji využívají program Leonardo da Vinci. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které na konci roku 2012 provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi středními a vyššími odbornými školami a zaměstnavateli.

Zaměstnavatelé zapojení do výzkumu mají s přijímáním stážistů spíše menší zkušenosti. Žáky přijímají dvě třetiny oslovených podniků. Naproti tomu téměř jedna čtvrtina zaměstnavatelů má zkušenost s přijímáním stážistů (žáků/studentů/učitelů) ze zahraničí.

Absolvování stáže je pro žáka z hlediska jeho kariéry a uplatnitelnosti na trhu práce velmi důležité. Více než polovina zaměstnavatelů totiž zohledňuje při výběru nových zaměstnanců to, zda uchazeč absolvoval pracovní stáž.

Dvě třetiny zaměstnavatelů přitom upřednostňují stáž absolvovanou přímo u nich v podniku, 56 % se spokojí se stáží i v jiném podniku, pokud je však ze stejného oboru. Polovina podniků pak vítá zkušenost ze zahraniční stáže.

Jako největší problém při plánování stáží se ukázaly administrativní náročnost (62 %), malá jazyková vybavenost vysílaných osob (58 %) a finanční náročnost (54 %). Důvody, které často zaznívají – nechuť cestovat a neochota zaměstnavatelů přijímat stážisty – byly vnímány jako problém u menšiny škol (19 %, resp. 17,5 %). Mezi důvody, proč zaměstnavatelé nepřijímají stážisty ve větší míře, patří především personální zátěž (30 %), tedy nedostatek zaměstnanců, kteří by se stážistům věnovali.

PRŮBĚH STÁŽÍ USNADŇUJE SYSTÉM ECVET A PROJEKT POSPOLU

Ke zvýšení počtu i kvality stáží navrhli zaměstnavatelé v šetření nejčastěji zvýšení finanční motivace (např. v podobě daňových úlev) – 73 %, vytvoření nástroje na snadnější vyhledávání partnerů a navazování spolupráce (54 %) a zjednodušení administrativní procedury (30 %). O přínosech pracovních stáží je vedle zaměstnavatelů i samotných žáků přesvědčena i Evropská komise, jejímž cílem je zvýšit počet žáků, kteří absolvují zahraniční pracovní stáž, do roku 2020 ze současného 1 % na 6 %. Ke zvýšení nejen počtu, ale i kvality stáží přispívá v celé Evropě (včetně České republiky) systém ECVET – Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání. „Jeho hlavním principem je to, že se vysílající a hostitelská instituce předem domluví na tom, co se žák na stáži naučí. Tyto dovednosti a znalosti po absolvování stáže škola žákovi uzná, aniž by je potřeboval znovu jakkoliv ověřovat např. zkouškou,“ vysvětluje řešitelka projektu Ecvet Experts Lenka Chvátalová z Národního ústavu pro vzdělávání.

Tento postup je pro žáky i školu velkým přínosem a oproti současnosti i výrazným posunem. Podle zmíněného šetření totiž dovednosti a znalosti, které žák získal na stáži, uzná bez potřeby je dále ověřovat jen asi 40 % dotázaných škol a pětina škol tyto znalosti dokonce vůbec nezohledňuje. ECVET se snaží pomáhat rovněž při vyhledávání partnerů, definovat obsah stáží a snížit administrativní zátěž spojenou s jejich organizací.

Prvky ECVET zavádí v českém prostředí od letošního roku projekt Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, který podporuje praktické vyučování žáků středních škol realizované přímo ve firmách. V projektu začnou probíhat od podzimu 2013 pilotáže modelů spolupráce škol a firem ve 25 školách a firmách, které vzejdou z výběrového řízení. Tyto školy a firmy v praxi vyzkoušejí, jak je možné usnadnit průběh odborného výcviku či odborné praxe v reálném pracovním prostředí firem na principu ECVET – pomocí popsání jednotek výsledků učení, tedy toho, co se žák ve firmě během stáže naučí.

ZDROJ

* Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu National Teams of ECVET Experts 2012-2013, za finanční podpory Programu celoživotního učení Evropské komise a MŠMT v zimě 2012, kterého se zúčastnilo 410 škol a 181 zaměstnavatelů.

* Více informací najdete na www.ecvet.cz, www.naep.cz a www.projektpospolu.cz.

POZNÁMKA REDAKCE

Projekt Pospolu jsme představili ve Speciálu pro střední školy č. 3/2013 článkem „V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů spolupráce škol a firem“.

O autorovi| Lucie Šnajdrová, PR projektu Pospolu a mezinárodních aktivit a projektů, Národní ústav pro vzdělávání