Výstupy semináře Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků - Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání

Diskusní seminář se konal v rámci projektu Pospolu ve dnech 27. – 29. 5. 2013, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s národními i evropskými projekty a nástroji, které mohou přispět ke zlepšení a zefektivnění spolupráce odborných škol a podniků. Klíčovým tématem bylo využití principů ECVET (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání). Semináře se zúčastnili zástupci odborných škol, zaměstnavatelů a krajských i celostátních organizací, zabývajících se vzděláváním nebo zaměstnaností. Průměrná denní účast byla 60 osob.

Program semináře byl rovnoměrně rozdělen na jednání s prezentacemi českých a zahraničních odborníků a workshopy, které umožnily diskuze a práce v menších skupinkách. V prezentacích byly představeny základní principy ECVET (s ohledem na evropský kontext i využití v České republice), projekty Pospolu a Národní soustava kvalifikací a aktivity Domu zahraničních služeb – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Na základě těchto prezentací poté proběhly diskuze v pracovních skupinách a závěrečná plenární debata. Všechny prezentace, podkladové materiály a výstupy ze semináře byly publikovány na webových stránkách projektu, kde jsou k dispozici nejen účastníkům semináře, ale i široké veřejnosti.

Typy jednotek výsledků učení

V pracovních skupinách byli účastníci seznámeni s materiály, které již byly vytvořeny v rámci jiných projektů, zabývajících se jednotkami výsledků učení či jejich transferem. Jednalo se zejména o představení různých typů jednotek výsledků učení v rámci projektů, na kterých v minulosti participoval Národní ústav pro vzdělávání - jednalo se o LLP projekty Credchem, VQTSII a ECVET Tour II (realizovaný společností Edu Centrum). Dále byly představeny hodnoticí standardy vytvářené v rámci Národní soustavy kvalifikací, Europass-dodatky k osvědčení, či vzorový školní vzdělávací program, který se velmi přiblížil definici jednotek výsledků učení. Všechny tyto podkladové materiály měly účastníkům ukázat v praxi, jak je možné definovat jednotku výsledků učení několika možnými cestami.

Následovala diskuze na téma výběru vhodného popisu - tedy zda účastníkům při přípravě srozumitelného popisu výsledků učení více vyhovuje popis ve smyslu rozdělení do znalostí, dovedností a kompetencí (model z projektu Credchem) nebo zda by spíše volili pouze popis kompetencí (NSK, Ecvet Tour II) či zda se spíše přiklánějí ke stupňům rozvoje jednotlivých kompetencí (projekt VQTS II).

Hodnocení musí probíhat v podniku

Účastníci v pracovních skupinách navrhovali, jak by bylo možné srozumitelně vytvořit šablonu pro odborný výcvik/praxi právě s použitím jednotek výsledků učení a co všechno by v takové šabloně mělo být, aby měl zaměstnavatel i škola v ruce užitečnou pomůcku pro oboustrannou spolupráci. Vyzkoušeli si také navrhnout jednotku výsledku učení v oboru, který jim byl blízký. Zjistili přitom, že to není úplně jednoduché, protože vytvoření skutečně srozumitelného, stručného a transparentního popisu vyžaduje hodně úsilí.. Velký prostor byl věnován způsobu, jakým by mělo být prováděno hodnocení získaných dovedností. Všichni účastníci semináře se shodli, že je vhodné, aby hodnocení bylo prováděno v podniku, na základě jasně daných a transparentních kritérií. Pouze tak může být dosaženo vzájemné důvěry mezi školou, podnikem a žákem a může být zaručena kvalita prakticky zaměřeného odborného vyučování. 

Účastníci mimo jiné uvedli, že jednotky výsledků učení by mohly pomoci zatraktivnění odborného vzdělávání. Díky srozumitelnému jazyku a ilustrativnímu popisu znalostí a dovedností bude žákům i jejich rodičům jasnější, co daný studijní obor, resp. získaná kvalifikace obnáší. Pokud navíc budou JVU nadefinovány ve spolupráci se zaměstnavateli, získají i rodiče reálnější představu o potřebách pracovního trhu a možnostech uplatnění svých dětí. Často právě nereálné představy žáků vedou zbytečně k předčasným odchodům ze vzdělávání či prohlubují nechuť ke studiu daného oboru. Školy, které mají zkušenosti se zahraničními výměnami žáků, pro změnu vyjádřily naději, že ECVET pomůže „ohlídat“ úroveň zahraničního partnera.

ECVET lze využít i pro mobility na národní úrovni

ECVET však může být využit i na národní úrovni ve smyslu „národní“ mobility. Řada škol má problém najít ve svém regionu stabilního nebo ochotného a spolehlivého sociálního partnera. Existuje také možnost zprostředkovat žáků praxi u více firem či škol, a to i v jiných regionech. Přítomní sociální partneři (České dráhy) o takového mobilitě hovořili a právě transparentnost a jednoduchost byla tím, co v některých ohledech postrádali.

Účastníci se také shodli na tom, že vítaným obohacením by bylo zapojení žáků a zvýšení jejich zodpovědného přístupu. Aby i oni byli schopni dešifrovat, co se mají naučit a jasně vyjádřit, co se naučili.

Řada účastníků se shodla také na tom, že šablonu se strukturovaným popisem jednotek výsledků učení a jejich hodnocením by rádi využili také např. na stáž, která by byla nad rámec praxe či odborného výcviku podle jejich stávajících ŠVP. Toto by podle účastníků semináře mohlo velmi výrazně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti žáka na trhu práce. Řada škol žákům za takto získanou praxi či dovednost, která je nad rámec a netýká se všech žáků v ročníku, nevydává žádné osvědčení. Přesto by takto získaná dovednost přispěla k žákově „exkluzivitě“ (např. se naučí nový postup při zpracování steaku z masa, se kterým se běžně při praxi nesetká, protože příprava je drahá, ale jiný sociální partner než jejich obvyklý by stáž několika zájemcům mohl nabídnout).

Nabízí se i možnost propojení principů ECVET s Národní soustavou kvalifikací. Kvalifikační standardy s definovanými kompetencemi mohou posloužit jako základ a zdroj inspirace při tvorbě jednotek výsledků učení. Vzhledem k tomu, že se tyto standardy v současné době překládají do anglického jazyka, je jejich využití možné nejen na národní úrovni, ale i v případě mezinárodních mobilit. 

Valná většina účastníků vyjádřila své přání, aby žáci, kteří absolvují praktické vyučování v podniku, získali certifikát popisující získané znalosti, dovednosti a kompetence. Všichni budoucí uchazeči o práci si sice mohou praktickou zkušenost zaznamenat do životopisu, oficiální doklad o absolvované stáži by jim ale mohl výrazně zvýšit šance na získání práce v daném oboru. Pro záznam mezinárodních pracovních a studijních stáží existuje formulář Europass - mobilita, kterou společně vyplňují vysílající, přijímající organizace spolu s Národním centrem Europass. V současné době bohužel neexistuje žádný standardizovaný a jednotný dokument, který by mohl být využíván pro mobility na národní úrovni. V rámci projektu Pospolu by měl vzniknout návrh tohoto dokumentu, který by jasně popisoval absolvované jednotky učení, způsob hodnocení a vztah dané jednotky učení k odpovídající kvalifikaci. Tento návrh by se mohl stát šablonou využívanou i v rámci jiných projektů či aktivit, které mají za cíl přiblížit svět práce a vzdělávání pomocí stáží nebo praktického vyučování v podnicích.