Prvky ECVET ve vývoji kvalifikací a vzdělávacích programů, který je podporován z národních i evropských zdrojů

Odborný seminář s tímto názvem se uskutečnil na Úřadu vlády 30.10. 2019.

 

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze textu  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.

 

Nový informační leták NSK

Text je součástí souboru využívaného k šíření informací o NSK. Vysvětluje princip možného propojování NSK a ECVET díky tvorbě jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací.

 

ECVET Magazine

Poslední vydání ECVET Magazine z prosince 2018 

 

Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již druhý rok řeší významný projekt, který může podpořit uplatňování prvků ECVET v odborném vzdělávání. Stručná informace o projektu je k dispozici zde.

 

Poslední vydání ECVET Magazine

ECVET Magazine z dubna 2018 je možné získat na stránkách ECVET Secretariat .

 

Důležité informace o využívání ECVET v České republice

Dům zahraniční spolupráce zpracoval Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ .  

 

Evropský týden odborných dovedností: jednání o prvcích ECVET

V pátek 24. 11. se v Úřadu vlády ČR konalo  Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání Koordinačního centra ECVET. 

 

Hlavní zdroje informací o stavu zavádění ECVET v České republice

Jsou uvedeny pouze internetové stránky. Na nich je možné získat další informační či metodické materiály. 

 

ECVET na pozadí podpory mezinárodní mobility učících se

Podle schválené strategie je zavádění ECVET v České republice spojeno s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Mimo jiné i podporou mobility učících se.

 

Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 

 

Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.

 

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ecvet v české republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.

 

Tvorba jednotek výsledků učení v ČR

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 

 

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK .

 

Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy

 

Listy ECVET

V roce 2017 pokračuje příprava listů ECVET, které vždy na dvou stranách stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.

 

Diskuse o možné revizi Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET

Od března 2017 je k dispozici zpráva Pracovní skupiny pracující pro Uživatelskou skupinu ECVET . V této zprávě je – mimo jiné – uvedeno, že panuje shoda (potvrzená evaluací ECVET z roku 2014) v tom, že definice ECVET jako „kreditního systému“ je sama o sobě zavádějící. 

 

Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce

 

Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace ECVET v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších zemích) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem.

 

Celostátní diskuse k potřebnosti revize ECVET

Nová agenda dovedností pro Evropu přináší možnost navrhnout revizi Doporučení Evropského parlamentu a Rady pro ECVET. V jednotlivých státech probíhá na úrovni komunity ECVET konzultace, která by měla zajistit argumenty pro případnou revizi. 

 

Mezinárodní seminář ECVET v Praze

Hledá Vaše škola zahraniční partnery pro výměnné pobyty žáků a učitelů? Organizuje Vaše firma stáže pro žáky či učitele SOŠ a SOU? Chcete se dozvědět, jak můžete zvýšit kvalitu stáží? Přijďte na mezinárodní seminář a seznamte se s principy ECVET!

 

Více než polovina zaměstnavatelů zohledňuje při výběru nových zaměstnanců to, zda absolvovali pracovní stáž

Takové zjištění vyplývá z dotazníkového šetření, které na sklonku loňského roku provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v rámci České republiky, tak i do (resp. ze) zahraničí. Otázky dále zjišťovaly, jak jsou instituce spokojené se stávajícím stavem, co je třeba změnit, jak lze zlepšit kvalitu stáží a jak zvýšit počet stážistů.

 

EU podporuje stáže v odborném vzdělávání

Studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí se ukazuje jako výrazné plus při hledání práce. Zaměstnavatelé oceňují jazykové i odborné dovednosti uchazeče, stejně jako jeho samostatnost a určitý nadhled. Studenti vysokých a vyšších odborných škol absolvují již 25 let zahraniční stáže v rámci programu Erasmus.¨Do zahraničí však mohou na stáž vycestovat i studentia absolventi středních odborných škol a učilišť. Ke zvýšení kvality i počtu stáží přispívá ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. 

 

Nabídka mobilitních projektů pro školy

Rádi byste na Vaší škole realizovali mobilitní projekt? Chcete vyslat své studenty nebo učitele na stáž do zahraničí, ale nemáte vhodné partnery projektu? Vydejte se na přípravnou návštěvu do Slovinska.

 

MŠMT schválilo návrh způsobu zavádění ECVET a zřídilo pro něj koordinační centrum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10. dubna 2012 schválilo návrh způsobu zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v České republice. Podle návrhu bude zavádění ECVET spojeno s podporou dostupnosti kvalifikací. Pro počáteční vzdělávání bude potenciál ECVET využit k zatraktivnění odborného vzdělávání, zejména technického zaměření, a k podpoře jeho kvality. Hlavním prostředkem bude podpora učebních mobilit žáků, a to nejen mezinárodních, ale i vnitrostátních, které mohou mít podobu praktického vyučování žáků středních škol ve firmách.