Co nabízí projekt Pospolu aktuálně školám a firmám? Vzdělávací akce, výsledky šetření, modely spolupráce i oborové stránky

Projekt Pospolu, jehož cílem je analyzovat současnou situaci ve spolupráci škol a zaměstnavatelů, zefektivnit plánování, realizaci i výsledky vzájemné spolupráce a vytvořit sadu legislativních doporučení vedoucích ke zlepšení podmínek, se přehoupl do druhé poloviny svého trvání. Jaké aktivity a výstupy projektu Pospolu mohou školy a firmy využít?

Vzdělávací akce  

Pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol i zástupci zaměstnavatelů mají možnost zúčastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů, které představují moderní vzdělávací metody a cesty k zefektivnění spolupráce. Vedle kurzů pro pedagogické pracovníky je možné se přihlásit do koučování dvojic zástupců ze školy a firmy, a to v oblastech zvyšování zájmu žáků o vzdělávání a řemeslo, rozvíjení odborných kompetencí žáků s ohledem na uplatnění v zaměstnání, rozvoje kompetencí učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci, prohlubování spolupráce se sociálními partnery ze strany školy nebo motivace firem k větší spolupráci se školou. V projektu se dále konají workshopy v jednotlivých skupinách oborů, jejichž cílem je výměna zkušeností s možnostmi spolupráce škol se zaměstnavateli v oblastech praktického vyučování, využívání odborníků z praxe ve výuce, stáží učitelů ve firmách aj. Veškeré informace ke vzdělávacím akcím včetně termínů jejich konání a způsobu přihlášení najdete zde.

Pilotní ověřování a monitoring spolupráce škol a firem

Ve dvou výběrových řízeních bylo vybráno celkem 16 partnerství odborných škol a firem, ve kterých je ověřována vzájemná spolupráce. Účelem pilotáže je analyzovat probíhající spolupráci, zaznamenat zkušenosti účastníků, vysledovat limity a nejrůznější bariéry a zohlednit je při systémových návrzích. Spolupráci škol se zaměstnavateli při realizaci odborného výcviku nebo praxe v reálném pracovním prostředí sledujeme i v tzv. monitoringu. Jeho cílem je zviditelnění příkladů dobré praxe, rozklíčování limitů a jejich následné zohlednění při návrzích na legislativní úpravy. Více informací o pilotáži najdete zde a k monitoringu zde.

Výsledky šetření a analýz

Na podzim 2013 proběhly průzkumy zaměřené na rozsah a formy spolupráce, limity vzájemné spolupráce a další aspekty. Konkrétně byl realizován plošný dotazníkový průzkum na všech středních a vyšších odborných školách ČR, dotazníkové šetření u vybraných zaměstnavatelů a hloubkové rozhovory s 30 vybranými školami a 30 zaměstnavateli. Výsledky ukázaly, že odborné školy i zaměstnavatelé se v zásadních otázkách shodují; potřeby a očekávání škol a zaměstnavatelů se ve většině případů setkávají. Obě strany např. vnímají podobně otázku rozsahu odborné přípravy ve firmách: školy i firmy považují za důležitější odborný rozvoj ve firmě a rádi by ho upřednostnili před přípravou ve škole. Konkrétní výsledky průzkumů, rozhovorů a analýz naleznete zde.

Modely spolupráce pro všechny skupiny oborů

Zásadním produktem projektu Pospolu jsou tzv. aplikované modely spolupráce. Jedná se o praktickou pomůcku pro plánování a realizaci spolupráce, modely totiž představují komplexní přehled všech záležitostí, kterými je třeba se zabývat před započetím samotné spolupráce, a poukazují na specifika spolupráce v daném oboru nebo skupině oborů. Modely dále poskytují školám i zaměstnavatelům náměty pro možnost určitého ovlivnění obsahu vzdělávání (resp. praktické přípravy žáků) a přiblížení vzdělávání požadavkům reálného pracovního prostředí při závazném dodržení RVP. Modely spolupráce pro jednotlivé skupiny oborů naleznete zde.

 

Oborové stránky s výstupy projektu

Na webu projektu Pospolu postupně vznikají oborové stránky, kde najdete všechny výstupy a aktuální informace o dění v projektu v příslušných skupinách oborů. Jsou tu k dispozici modely spolupráce a případové studie popisující konkrétní spolupráci školy s firmou, vydané publikace, pozvánky na workshopy a další informace o vzdělávacích akcích.