Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10

Jak může zadavatel požadovat po dodavateli plnění (udržitelnost), jestliže smlouva bude ukončena nejpozději k 31. 3. 2015 a udržitelnost není předmětem plnění (není uvedena v čl. II. smlouvy)? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10Odpověď:

V případě udržitelnosti se jedná pouze o součinnost dodavatele se zadavatelem ve smyslu informování o tom, zda partnerství probíhá a jakou formou, jaké výsledky má apod. Cílem pilotáže je zahájit takovou podobu spolupráce, která bude funkční alespoň v minimální podobě na základě legislativních opatření, které mohou napomoci zlepšení celého systému odborného vzdělávání - např. daňové úlevy pro firmy spolupracujících na vzdělávání, spolupráce se zřizovateli škol při stanovování normativů na žáky a podobně a k tomu přispějí i informace získané od dodavatele po dobu udržitelnosti.