Hodnocení nabídek v zakázce na pilotáž je uzavřeno

V pátek 24. ledna 2014 hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s 11 uchazeči o pilotáž (v částech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19), ve zbývajících 9 částech zakázky (8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20) byla soutěž zrušena pro nedostatečný počet uchazečů, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady.

Všem uchazečům děkujeme za účast v zadávacím řízení, velmi si vážíme energie škol a firem věnované přípravě nabídek, jejichž kvalitu a pestrost hodnotili členové hodnotící komise velmi kladně. Neúspěšné uchazeče o účast v pilotáži proto hodláme oslovit s jinou formou spolupráce a v jiné podobě získat pro projekt POSPOLU cenné informace o jimi nabízeném modelu spolupráce, a to zejména v oborech, které nebudou v pilotáži zastoupeny. Spolupráce může mít formu monitoringupřípadové studie či neformální setkání v rámci vzdělávacích akcí nebo při jiné příležitosti.

Oficiální oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v dané části zakázky budou nyní rozeslána všem uchazečům. Po doručení oznámení běží 15denní lhůta pro podání námitek a po jejím uplynutí budou zástupci vybraných partnerství vyzváni k podpisu smlouvy, k němuž by mělo dojít v druhé polovině února. Po uzavření smluv budeme o nově vzniklých partnerstvích informovat veřejnost.