Regionální setkání přispěla k diskusi o technickém vzdělávání

Sdílet příklady dobré praxe spolupráce škol a firem a prezentovat aktivity realizované v projektu Pospolu bylo hlavním cílem regionálních setkání zástupců škol a firem, která od dubna do června letošního roku pořádalo sedm vybraných partnerství zapojených do projektu Pospolu. Setkání se uskutečnila v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání.

Aby setkání byla dostupná odborné veřejnosti z celé republiky, konala se vždy v jiném kraji – Jihomoravském (Znojmo), Plzeňském (Plzeň), Královéhradeckém (Dobruška), Kraji Vysočina (Jihlava), Libereckém (Liberec), Moravskoslezském (Hradec nad Moravicí) a v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci škol, firem a dalších sociálních partnerů škol (krajů, měst, hospodářských komor a profesních cechů). Celkem se na setkáních sešlo kolem 200 odborníků, kteří se zapojili do diskuse o dalším směřování technického školství.


Regionální setkání zástupců škol a firem v Liberci

Regionální setkání zástupců škol a firem v Liberci

Zástupci vedení projektu Pospolu představili na každém setkání výsledky projektu a koncepční studii včetně návrhů opatření na podporu odborného vzdělávání. Prezentovali také aktivity realizované v rámci Pospolu – odborník z praxe, profilová maturitní zkouška a jednotky výsledků učení podle principů ECVET.

Z výsledků projektu například vyplynulo, že by spolupráce škol a firem měla v odborném školství prolínat celým vzdělávacím procesem. „Školy by měly s podniky spolupracovat už při náboru žáků a také společně s nimi připravovat školní vzdělávací programy. Nezbytné jsou odborné praxe a odborný výcvik žáků ve firmách, stáže učitelů ve firmách a využití odborníků z praxe při výuce. Spolupráce by měla dále pokračovat i u závěrečných zkoušek a praktické části maturitní zkoušky,“ uvedla ve svém příspěvku na setkání v Dobrušce metodička projektu Pospolu PhDr. Olga Kofroňová, Ph. D. z Národního ústavu pro vzdělávání.

Technické obory je třeba popularizovat

Partnerství pořádající regionální setkání vždy představila svůj model spolupráce škol a firem a uvedla, jakým směrem projekt spolupráci posunul. „Projekt Pospolu byl pro školu přínosný zejména v oblasti rozvoje profesních vztahů se sociálním partnerem Učňovské středisko Psota s.r.o. Díky finanční podpoře z projektu se mohly obě strany intenzivněji zapojit do rozvoje vzdělávání žáků i pracovníků školy a firmy,“ zhodnotil účast v projektu Mgr. Libor Hanzal, ředitel SOŠ a SOU SČMSD Znojmo s.r.o.


Prezentace vzdělávacího systému Merkur Education na regionálním setkání v Dobrušce

Prezentace vzdělávacího systému Merkur Education na regionálním setkání v Dobrušce

Program závěrečné části setkání navrhovala pořádající partnerství. Jednalo se především o tematicky zaměřené prezentace k odbornému vzdělávání v daném regionu, diskuse a také exkurze do partnerských firem a institucí (BRANO a.s. v Hradci nad Moravicí, BOSCH Diesel s.r.o. v Jihlavě a Muzeum Městské hromadné dopravy v Praze).

Při diskusích o technickém vzdělávání se účastníci nejčastěji shodli, že je nutné klást důraz na vzdělávání žáků v technických oborech, popularizovat technické obory, spolupracovat i s rodiči žáků a rozložit odpovědnost za odborné vzdělávání mezi školy a zaměstnavatele.

Účastníci z řad zástupců odborných škol a jejich sociálních partnerů hodnotili pořádání regionálních setkání velmi kladně. „Celá akce byla velmi dobře připravena a organizačně zajištěna. Jsme rádi, že se i Okresní hospodářská komora Znojmo spolupodílí na těchto setkáních, která mají přispět ke zdokonalení praktické přípravy žáků a k podpoře spolupráce škol a firem,“ uvedla ředitelka OHK Znojmo Jiřina Ondrušová.


Pospolu ilustrační foto

„Věříme, že by se tato setkání mohla konat častěji. Osobní předávání zkušeností z oblasti praktického vzdělávání žáků a získávání informací o požadavcích zaměstnavatelů na absolventy škol jsou tím nejlepším způsobem, jak posouvat školy i firmy dál a přibližovat je požadavkům veřejnosti,“ zhodnotil regionální setkání Mgr. Libor Hanzal, ředitel SOŠ a SOU SČMSD Znojmo s.r.o.