V projektu Pospolu probíhají zdarma vzdělávací akce pro pedagogy i zaměstnavatele

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.

Pro pedagogické pracovníky jsou připravené kurzy a workshopy pro jednotlivé skupiny oborů. Spolu se zástupci spolupracující firmy se mohou učitelé ve dvojici zúčastnit i koučování. Připraven je také seminář pro zaměstnavatele a zřizovatele škol.

Po absolvování kurzů obdrží pedagogové osvědčení o absolvování kurzu (některé kurzy jsou akreditované), a zvýší si tak svou kvalifikaci, znalosti a přehled. Všechny typy akcí nabídnou prostor pro výměnu zkušeností účastníků, sdílení příkladů dobré praxe i překážek a problémů ve spolupráci. Z analýz projektu Pospolu vyplývá, že vázne komunikace mezi školami a firmami. Školy a firmy si nerozumí, i když mnohdy sledují stejné nebo podobné cíle. Koučování i další akce jim pomohou najít společnou řeč a zlepšit komunikaci.

V kurzech se pedagogové naučí připravit si podklady pro plánování a realizaci různých forem spolupráce s firmami, na kurzu k ECVET se naučí sestavit jednotku výsledků učení, což jim pomůže ke zkvalitnění praktické přípravy žáků ve firmách. Nově získané poznatky a podněty k jejich odstranění mohou účastníci uplatnit v praxi vlastní školy a firmy. „S využitím nástrojů Pospolu lze určit přidanou hodnotu praxe žáků, kteří při transparentním a dobře naplánovaném praktickém vyučování získají lepší přehled o tom, k čemu je praxe dobrá a co se mají naučit,“ vysvětluje obsahová manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská.

Všichni účastníci akcí mohou přispět svými podněty, nápady a podklady k závěrům projektu Pospolu, jehož cílem je sestavit návrh systémových a legislativních opatření k efektivnější spolupráci škol a firem.

Vzdělávací akce organizačně zajišťuje firma BNV Consulting. Kalendář s termíny a místem konání akcí najdete na www.projektpospolu.cz/kalendar.

Termíny a místa konání akcí spolu s krátkými anotacemi o obsahu najdete v příloze.

 

www.projektpospolu.cz

Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Realizuje ho MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

 

Tisková zpráva ke stažení zde


 

Přílohy:

Kurzy pro pedagogické pracovníky – 75 kurzů ve všech regionech ČR

a)      Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a mobilit žáků, s možností popisu výsledků učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Naučí se sestavit jednotku výsledků učení tak, aby byla srozumitelná a užitečná.

b)     Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe. Účastníkům semináře budou představeny modely spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich využití pro nalézání nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámí se se strukturou popisné šablony a naučí se ji vyplňovat a používat.

c)      Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP. Účastníci se seznámí s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Naučí se pracovat s modulem odborný výcvik, seznámí se se strukturou šablony pro odborný výcvik, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.

d)     Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP. Účastníci budou pracovat s modely spolupráce škol a firem, s modulem praktické vyučování. Seznámí se se strukturou šablony odborná praxe, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získají podněty k úpravám ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.

e)     Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách. Účastníci se seznámí s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámí se s modely spolupráce škol a firem, s modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony PMZ, naučí se využívat kontaktu se sociálními partnery při ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.

 

Termíny a místa konání kurzů pro pedagogické pracovníky

Podpora a rozvoj mobility na středních školách – možnosti využití ECVET

13.2.    Hranice u Olomouce               

18.2.    Jeseníky                      

21.2.    Karlovy Vary              

26.2.    Ústí nad Labem         

28.2.    Jihlava                         

4.3.      Jeseníky                      

7.3.      Kolín                            

10.3.    České Budějovice     

13.3.    Praha                          

18.3.    Hradec Králové         

20.3.    Plzeň                           

Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe

25.3.    Plzeň                           

1.4.      Ostrava                       

3.4.      Brno                            

8.4.      Zlín                              

11.4.    Hranice u Olomouce

14.4.    Liberec                       

15.4.    Karlovy Vary              

22.4.    Ústí nad Labem         

25.4.    Jihlava

29.4.    Pardubice

6.5.      Kolín

13.5.    České Budějovice

 

Koučování dvojic pedagog a zástupce firmy – 25 koučování ve všech regionech ČR 

Vzdělávání je koncipováno jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy). Vzdělávací program bude obsahovat skupinový seminář dvojic, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.

a)     Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání (5 kurzů). Účastníci si ujasní, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.

b)     Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce (5 kurzů). Dvojice se pokusí dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím co nejefektivněji dostat.

c)     Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery (5 kurzů). Účastníci si ujasní, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi školou a firmou, prodiskutují návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

d)     Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery (5 kurzů). Dvojice se pokusí odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.

e)     Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou (5 kurzů). Účastníci si ujasní, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.

Termíny a místa konání koučování pro dvojice tvořené ze zástupce školy a firmy

12.2.     Praha - Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

19.2.     Jeseníky - Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

26.2.     Ostrava - Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

5.3.       Brno - Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

12.3.     Jeseníky - Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

19.3.     Hranice u Olomouce - Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

26.3.     Liberec - Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

3.4.       Karlovy Vary - Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

9.4.       Ústí nad Labem - Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

16.4.     Jihlava - Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

22.4.     Praha - Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

30.4.     Plzeň - Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

7.5.       Ostrava - Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

14.5.     Brno - Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

21.5.     Pardubice - Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

28.5.     Hranice u Olomouce - Jak prohlubovat spolupráci školy se sociálními partnery

4.6.       Jihlava - Jak prohlubovat spolupráci školy se sociálními partnery

 

Workshopy – vzdělávání v regionech, 30 kurzů

Celkem proběhne 30 workshopů pro všechny skupiny oborů. Jejich cílem je výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky. Podkladem bude model spolupráce pro příslušnou skupinu oborů – modely je možné stáhnout na Metodickém portále RVP.cz a na www.projektpospolu.cz. Účastníci budou dále seznámeni s cíli a aktivitami projektu Pospolu a jeho dalšími výstupy relevantními pro uvedenou skupinu oborů – případovými studiemi a metodickými publikacemi. Cílem workshopů je zajistit co nejširší zpětnou vazbu od odborné veřejnosti ke zpracovávaným výstupům projektu v oblasti tvorby modelů spolupráce škol a firem.

Termíny a místa konání workshopů:

6.3.      Praha - workshop pro skupinu oborů 63 Ekonomika a administrativa

12.3.    Praha - workshop pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění

19.3.    Brno - workshop pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby

26.3.    Brno - workshop pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární technické obory
9.4.      Praha - workshop pro skupinu oborů 53 Zdravotnictví

23.4.    Praha - workshop pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů

30.4.    Praha - workshop pro skupinu oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie

7.5.      Praha - workshop pro skupiny oborů 31+32 Textilní výroba a oděvnictví, Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

14.5.    Praha - workshop pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví, turismus

21.5.    Praha - workshop pro skupinu oborů 36+39 Stavebnictví, geodézie a kartografie, Speciální a interdisciplinární technické obory

28.5.    Brno - workshop pro skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

4.6.      Praha - workshop pro skupinu oborů 66 Obchod

11.6.    Praha - workshop pro skupinu oborů 33 Zpracování dřeva a hudebních nástrojů

18.6.    Brno - workshop pro skupinu oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

25.6.    Praha - workshop pro skupinu oborů 41+43 Zemědělství a lesnictví, Veterinářství a veterinární prevence

Změna termínů vyhrazena, aktuální nabídka akcí je vždy na webu

www.nuv.cz/pospolu/vzdelavaci-akce a http://customer.bnvconsulting.com/registrace/

Semináře pro zaměstnavatele a zřizovatele škol

Zveme Vás na seminář pro zřizovatele, který se koná 18. února v Praze, a seminář pro zaměstnavatele, který proběhne 27. února také v Praze. Jejich cílem je seznámit účastníky se systémovou rovinou projektu Pospolu, tj. s aktuálním stavem spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání a vizemi a představami o jeho budoucím fungování. Prezentovány budou též dosavadní výsledky projektu a jeho směřování v dalším období.

 

Seminář pro zřizovatele škol

18.2.       Praha - Spolupráce škol a firem

Seminář pro zaměstnavatele

27.2.       Praha - Spolupráce škol a firem