Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.  

K vytyčenému cíli směřují všechny současné i budoucí aktivity a výstupy projektu: metodické publikace včetně aktualizované informační brožury o aktivitách projektu, zpravodaj (v červnu 2014 vyšlo nové číslo), novinky rozesílané registrovaným odběratelům aj.

Jednou z prvních aktivit projektu Pospolu bylo podrobné zmapování současného stavu a forem spolupráce středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Tato aktivita byla realizována dodavatelsky formou veřejné zakázky. Záměrem bylo získat informace potřebné pro sestavení návrhu nezbytných legislativních opatření a systémových změn s cílem optimalizovat podmínky pro spolupráci škol se zaměstnavateli a zvýšit kvalitu odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí.

Hlavní linka projektu se odvíjí od obecného modelu spolupráce (pro jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání), ve kterém byly identifikovány oblasti, v nichž je možné rozvíjet spolupráci škol se zaměstnavateli. Na jejich základě pak postupně vznikaly aplikované modely spolupráce pro konkrétní skupiny oborů. Ty popisují možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů ve všech aspektech, které je potřeba řešit při koncipování této spolupráce ve vybraném oboru. Obsahují konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace a popisují také legislativní prostředí.

Existuje 56 aplikovaných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejichž pracovní verze jsou zveřejněny na Metodickém portálu RVP.CZ i na stránkách projektu Pospolu a probíhá jejich připomínkování. Za účelem podpory výstupů projektu v jednotlivých skupinách oborů byly na webu projektu zřízeny oborové stránky, na kterých najdete všechny dosud zpracované výstupy (případové studie, metodické publikace) a informace o aktivitách projektu a probíhajících vzdělávacích akcích (workshopy, kurzy pro pedagogické pracovníky, koučování – pedagog a zástupce firmy).

Druhou důležitou linkou projektu Pospolu je pilotní ověření modelů spolupráce škol a firem. Na jaře byla zahájena spolupráce v nových 11 partnerstvích a do projektu se postupně zapojují další partnerství, u nichž bude vzájemná spolupráce monitorována.

Projekt Pospolu zavádí do praxe principy Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET), jednoho z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a učitelů a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace. Jedním z principů ECVET je vzájemná dohoda školy a firmy před zahájením praxe/stáže o tom, co se žák ve firmě během praktické přípravy naučí. ECVET je také jedním z témat vzdělávacích kurzů.