Informace k výběrovému řízení na pilotáž (léto 2013)

Informace k výběrovému řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem, stav k 22. 8. 2013

Dne 8. srpna došlo k otevření obálek s nabídkami uchazečů.

Z celkového počtu 25 poptávaných partnerství bylo ve 20 případech nutno zrušit příslušnou část veřejné zakázky. Důvodem je, že v sedmi případech v dané části veřejné zakázky se přihlásil jen jediný uchazeč (partnerství č. 1, 3, 6, 10, 19, 21 a 25 v tabulce níže),v osmi případech se do příslušné části nepřihlásil žádný zájemce (partnerství č. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 22 a 23 v tabulce níže) a v pěti případech bylo důvodem zrušení, že někteří ze soutěžících uchazečů nesplnili požadavky zákona o veřejných zakázkách v popisu konkrétní nabídky a v daném partnerství tak opět zbyl nedostatečný počet nabídek, aby mohla proběhnout soutěž (partnerství č. 4, 7, 13, 20 a 24 v tabulce níže). Podrobněji viz oznámení o zrušení. Výsledky výběrového řízení ve zbývajících 5 partnerstvích budou známy po ukončení práce hodnotící komise a uplynutí příslušných lhůt dle zákona o veřejných zakázkách.

Pro zrušené části zakázky bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení, pro něž budou k dispozici zbylé finance přibližně v objemu 36 532 600,- Kč bez DPH (z celkové částky 43.732.600,- Kč bez DPH). Nové kolo výběrového řízení bude vyhlášeno v nejbližším možném termínu v průběhu školního roku 2013/2014 vzájemné dohodě MŠMT coby realizátora projektu POSPOLU a NÚV jako partnera projektu.

Zadávací dokumentace k druhému kolu vyhlášení zakázky bude dostupná na profilu zadavatele (https://www.softender.cz/home/profil/nuv), termín uveřejnění bude rozeslán všem registrovaným uchazečům, kteří si stáhli zadávací dokumentaci v prvním kole VŘ, a také všem odběratelům novinek (viz http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/registrace). Dotazy k projektu POSPOLU a ke koncepci pilotáže lze průběžně posílat na email pospolu.info@nuv_czDotazy k pilotáži

Níže najdete zadávací dokumentaci a dotazy z dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“.

Veřejná zakázka byla v prvním kole vyhlášena v červnu 2013 a termín pro podání nabídek uplynul 8. srpna 2013, z celkového počtu 25 poptávaných partnerství bylo ve 20 případech nutno zrušit příslušnou část veřejné zakázky. Proto bude v průběhu školního roku 2013/2014 vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení a zájemci si mohou již nyní vytvářet partnerství a připravovat společnou strategii pro podání nabídek

Kompletní zadávací dokumentaci z prvního kola výběrového řízení včetně dodatečných informací si můžete stáhnout zde.

Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé pilotáži a struktuře veřejné zakázky naleznete zde.

Zadávací dokumentace k druhému kolu vyhlášení zakázky bude dostupná na profilu zadavatele (https://www.softender.cz/home/profil/nuv), termín uveřejnění bude rozeslán všem registrovaným uchazečům z prvního kola výběrového řízení a také všem odběratelům novinek (viz http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/registrace). Dotazy k projektu POSPOLU a ke koncepci pilotáže lze posílat na email pospolu.info@nuv_cz.

Odpovědi na dotazy uchazečů k prvnímu kolu veřejné zakázky jsme pro lepší orientaci rozčlenili do následujících kategorií:
Informace o pilotáži (stav a popis platný k 8. srpnu 2013, tabulky částí pilotáže budou aktualizovány dle koncepce druhého kola pilotáže, viz informace výše)

Jaký je časový harmonogram zakázky a pilotáže?

 • lhůta pro podání nabídek - 8. srpna 2013
 • září 2013 – leden 2015 – průběh pilotáže

Kdo může tvořit partnerství a podat nabídku?

Partnerství pro pilotáž může tvořit:

 • jedna škola a jedna firma,
 • jedna škola a více firem,
 • jedna firma a více škol nebo
 • více škol a více firem.

Partnerství se mohou zapojit i další subjekty, např. v roli koordinátora partnerství většího počtu škol a firem.

Kromě společné nabídky všech účastníků partnerství může nabídku podat také jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele).

Jedna škola či firma se může podat nabídku do více než jednoho partnerství.

Organizační zajištění partnerství

Pro účely komunikace partnerství se zadavatelem vytvoří každé partnerství realizační tým, jehož součástí budou minimálně 3 členové:

 • koordinátor pilotáže
 • odborný garant za školu/školy
 • odborný garant za firmu/firmy.

U členů realizačního týmu je požadováno splnění technických kvalifikačních požadavků stanovených zadávací dokumentací. 

V průběhu pilotáže bude dodavatel vypracovávat průběžné zprávy o realizaci partnerství a po ukončení pilotáže závěrečnou zprávu o realizaci partnerství.

Jaké formy spolupráce budou do pilotáže zahrnuty?

Povinnou formou spolupráce v rámci pilotáže je odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) je zadavatelem požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Odborná praxe (pro obory kategorie M) je požadována jako povinný způsob výuky žáků v pilotáži pouze u skupiny oborů 28 (Technická chemie a chemie silikátů). Obě formy výuky - odborný výcvik i odborná praxe – jsou podporovány ve všech poptávaných partnerstvích, záleží na uchazečích, v jakém poměru obě formy výuky ve svém partnerství nabídnou v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Další formy (moduly) spolupráce jsou považovány za rozšiřující a jde mj. o stáže učitelů ve firmě, profilovou maturitní zkoušku (formou přípravy samostatné odborné práce ve spolupráci s firmou),  využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole nebo zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik nebo praxi. Zvolení více rozšiřujících forem spolupráce bude jedním z kritérií pro hodnocení nabídky. Všechny  formy (moduly) spolupráce, výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdete v příloze nebo na webu www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Struktura pilotáže pro partnerství 1-23 

Struktura pilotáže pro partnerství 24 a 25

Přehled oborů, které lze do hlavního modulu pilotáže (odborný výcvik/odborná praxe) zařadit

 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
  • akceptovány jsou všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny
 • 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika
  • akceptovány jsou všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny
 • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • akceptovány jsou všechny obory M a H dané skupiny
 • 28 Technická chemie a chemie silikátů
  • akceptovány jsou všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny
 • 41 Zemědělství a lesnictví
  • akceptovány jsou pouze obory
   • 4155H01 Opravář zemědělských strojů a
   • 4145M01 Mechanizace a služby
 • 37 Doprava a spoje
  • akceptovány jsou všechny obory M a H dané skupiny
 • 18 Informatické obory
  • akceptovány jsou všechny obory M dané skupiny
 • 39 Speciální a interdisciplinární obory
  • akceptovány jsou pouze obory:
 • 3941L01 Autotronik
 • 3941L02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 • 3941H01 Malíř a lakýrník
 • 3908M01 Požární ochrana

Žádné jiné obory středního vzdělávání v pilotáži nebudou ověřovány a nebudou v rámci veřejné zakázky připuštěny.

Přehled jednotlivých partnerství

Uvedeny jsou skupiny oborů a regiony, kde se musí odehrávat základ partnerství, tj. minimálně 60 % nabídky v hlavním modulu pilotáže (odborný výcvik/odborná praxe)

Zbývající obory z nabídky nebo odborný výcvik/odborná praxe konané v jiném regionu mohou tvořit maximálně 40 % nabídky.

partnerstvi.jpg

 

Jakou formou lze nabídku podat?

Základem nabídky je podrobný popis partnerství rozpracovaný dle jednotlivých oborů a jednotlivých modulů spolupráce. Popis se podává pomocí jednotných šablon, které jsou součástí zadávací dokumentace. V rámci zadávací dokumentace je k dispozici přesný návod na zpracování nabídky (příloha 12, ke stažení na profilu zadavatele).

Jak budou nabídky hodnoceny?

Způsob hodnocení nabídek na účast v pilotáži je podrobně uveden v zadávací dokumentaci. Kromě nabídnuté ceny za realizaci pilotáže bude hodnocen i kvalitativní aspekt, který bude posuzován na základě počtu zapojených škol a firem, počtu nabídnutých aktivit v rámci celého partnerství a dalších kritérií podrobně popsaných v zadávací dokumentaci. Nemalou část kvality nabídky bude posuzovat hodnotící komise na základě jednotných šablon, které budou uchazeči vyplňovat.

Máte k pilotáži další otázky?

 1. Zadávací dokumentaci je možné stáhnout z adresy https://www.softender.cz/home/zakazka/3666599 pouze po registraci na stránce https://www.softender.cz/home/registrace-dodavatele
 2. Po registraci dodavatele na příslušných stránkách je zajištěno, že zájemce o informace k veřejné zakázce bude dostávat zprávy o jakékoliv změně dokumentů k veřejné zakázce a notifikace o zodpovězení na dotaz kteréhokoliv z dodavatelů. Jakékoliv jiné písemné odpovědi nezveřejněné písemně na profilu zadavatele NÚV nelze považovat ve vztahu k veřejné zakázce za relevantní.
 3. Registrace dodavatele na profilu zadavatele nezavazuje zájemce k jakýmkoliv navazujícím krokům či podání nabídky. Postup podání nabídky samotné je popsán v příloze zadávací dokumentace v dokumentu https://www.softender.cz/home/zakazka.tenderdetail.documents:registration/3671885/3666599?t:ac=3666599

Dotazy lze pokládat podle tohoto návodu zveřejněného v zadávací dokumentaci:

1. Případné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona jsou zájemci oprávněni zaslat pověřené osobě písemně na e-mail: cpsconsulting@cpsconsulting_cz, tel.: 233 931 338, 283 022 160, kontaktní osoba: Jana Coufalová, a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou všem zájemcům odeslány v českém jazyce nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení žádosti.

2. Zadavatel stanovuje, že poskytování dodatečných informací bude realizovat prostřednictvím pověřené osoby elektronickým nástrojem se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Pro tento účel bude použit e-mail kontaktní osoby: cpsconsulting@cpsconsulting_cz.

3. Zájemci v žádosti o dodatečné informace uvedou svůj kontaktní e-mail, na který budou doručovány odpovědi na dotazy.  Za správnost a funkčnost poskytnutých e-mailů nese plnou odpovědnost zájemce. Pokud zájemce neposkytne alespoň jeden kontaktní e-mail, a to ani na výzvu pověřené osoby, odešle pověřená osoba zájemci dodatečné informace v listinné podobě.

4. Zadavatel doporučuje uchazečům se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací. V případě, že uchazeč v zadávací dokumentaci narazí na případné rozdíly nebo nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě zadavatele.

5. Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. Takové to dodatečné informace doručí zadavatel všem uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to ve lhůtách dle zákona. Současně budou tyto dodatečné informace zveřejněny na profilu zadavatele

6. e-mailová adresa pro zaslání kontaktních e-mailů: cpsconsulting@cpsconsulting_cz;